THRESHOLD MMXIV—Present - Zazen/Kraftmark (Z/K). Bucharest-based creative label.